แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563