ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
47
25
72
2
ม.2
45
20
65
2
ม.3
37
24
61
2
รวมมัธยมต้น
129
69
198
6
ม.4
28
28
56
3
ม.5
18
29
47
3
ม.6
16
16
32
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
73
135
9
รวมทั้งหมด
191
142
333
15

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร