ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา

ที่มา : ระบบสารสนเทศ SESA