มาตรฐานฯ งานแผนงาน

มาตรฐานการบริหาร งานแผนงานและประกันคุณภาพ

(7 ภารกิจ 10 ตัวชี้วัด)

 

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน

3.การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบ E-Service ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การเผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน www.huaikrot.ac.th

 

การดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน

 

4. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.การคำนวณต้นทุนผลผลิต

6. การควบคุมภายใน

7. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ