มาตรฐานฯ งานแผนงาน

มาตรฐานการบริหาร งานแผนงานและประกันคุณภาพ

(7 ภารกิจ 10 ตัวชี้วัด)

 

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน

3.การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.การคำนวณต้นทุนผลผลิต

6. การควบคุมภายใน

7. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ