ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของนักเรียน

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 25602562 (ชั้นม.1ม.6)

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ