วัฒนธรรมองค์กร

HKW Model

มุ่งเน้นความเป็นทีม

 

 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

 

คุณธรรมนำความรู้  เชิดชูศิลปะพื้นบ้าน

 

 

สร้างความดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

มีการจัดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2563

 

ที่มา : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2566