ITA2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA 2020)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต