สรุปการประเมินความพึงพอใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2562

สรุปการประเมินความพึงพอใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2562

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 • การบริหารงานเป็นระบบแต่ต้องจัดการเก็บให้เป็นระบบ
 • ติดตามพฤติกรรมนักเรียนด้านการเรียน
 • ติดกระจกห้องเรียน+แอร์
 • การเรียนการสอนควรทำให้ไม่น่าเบื่อและมีสิ่งใหม่ๆ
 • อยากให้อาจารย์ที่จบสายวิชาโดยตรงสอนตามวิชาที่จบมา
 • ควรรีบซ่อมพัดลมห้องเรียน
 • ห้องน้ำของนักเรียนควรจะสะอาดน่าใช้มากกว่านี้
 • ต้องการให้นักเรียน​มีระเบียบวินัย​มากกว่านี้
 • อยากให้คณะครูเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากขึ้น (หมายถึงความชัดเจน เท่าเทียม)
 • อยากให้ครูมีความเป็นกลาง
 • เวลาสั่งงาน.บอกรายละเอียดชัดเจน.นักเรียนเข้าใจ(เพราะส่วนใหญ่ไม่กล้าถาม แต่จะฟังอย่างเดียว)แล้วทักถามทีหลังอาจารย์ก็ไม่ค่อยตอบ
 • อยากให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบ
 • ครูควรไห้ความสนใจเด็กที่อ่านไม่ค่อยออก