คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โทรศัพท์ : 056 438 026   อีเมล์ suwareesiri@huaikrot.ac.th