คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OjFiMjkzOWYyMjE0MzBjYzQ

ดาวน์โหลด

การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OjZkNGE0MjY5YTY2NTAxMmE

ดาวน์โหลด

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OjFkZWYxMjNhY2UxN2QyN2U

ดาวน์โหลด

การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OjVjOGYyZWRiZWU0YTAwN2E

ดาวน์โหลด

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OmVhMzNlYmU3MjJmMTZmYw

ดาวน์โหลด

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4OmM0YjMwM2UzNTNjMTZmOA

ดาวน์โหลด

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดูเอกสาร

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHVhaWtyb3QuYWMudGh8aGt3fGd4Ojc0OTU2OGQyN2ZkYjZkNQ

ดาวน์โหลด

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.