ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา