วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ