โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปี2565

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปี2565

เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
รักษาการในตำแหน่งผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาวัดบำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด อำเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาทโดยการจัดกิจกรรมนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปี2565
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ปี2565
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]