โครงการสานสัมพันธ์ต่างวัย ร่วมใจสานตะแกรง

โครงการสานสัมพันธ์ต่างวัย ร่วมใจสานตะแกรง

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยกรด จัดโครงการโครงการสานสัมพันธ์ต่างวัย
ร่วมใจสานตะแกรง  ณ ศาลาวัดบำเพ็ญบุญ หมู่ที่ ๘ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน โดยใช้กิจกรรมสานตะแกรงเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชน ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การดำเนินชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ต่างวัยทำให้เกิดกิจกรรมและทำให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์วิถีชีวิต และรักษาวัสดุธรรมชาติ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]