รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จาก สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จาก สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ ณ ห้องประชุมใบตาลมรกต โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โรงเรียนห้วยกรดวิทยารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและตรวจสอบดำเนินการของ
สถานศึกษาในสังกัด และสรุปรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีขอบเขตการติดตาม ดังนี้
๑. ตรวจสอบการเงินการบัญขีของโรงเรียนในสังกัด
๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. หลักฐานการจ่าย
๔. ตรวจสอบการดำเนินงาน เงินรายได้สถานศึกษา
๕. งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
– การใช้จ่ายคำสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 2 เฉลี่ย: 5]