ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพี่ชาวห้วยกรดวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือ ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19

 

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]