กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์เป็นประธาน

โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเดินทางไกล บุกเบิก และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]