รางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับรางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และ เครือข่ายฯ จังหวัดชัยนาท

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เรื่อง ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพโรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยใช้รูปแบบการดําเนินการ HKWS Model

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]