ด่วนที่สุด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 และเริ่มมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ในวันที่10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ให้นักเรียนกลับมาในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 และสังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ และแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบ

ด่วนที่สุด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไป พื้นที่เสี่ยง โควิด-19

  • พื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 คือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19
  • บุคคลเสี่ยงสูงต่อโรศควิด-19 คือ ผู้กล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 หรืออยู่ในบริเวณที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในบริวณปิด โดยดพาะผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • บุคคลเสี่ยงต่ำต่อโรคโควิด-19 คือ ผู้ที่ข้ไปในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้พบผู้ป่วยยืนยันโดยตรง

ก่อนเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
1. หลีกเลี่ยงการเฮ้าไปในพื้นที่แออัดหรือชุมชนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
2. ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
3. ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ โดยสวมหน้ากากอนามัยและแจ้งประวัติการเดินทางก่อนรับการรักษา
3. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ
4. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

ที่มา : คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไป พื้นที่เสี่ยง โควิด-19 – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (chulalongkornhospital.go.th)

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]