8 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ป้องกัน COVID-19

8 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชั้น ม.4-ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นผู้ควบคุมดูแล

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]