กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ ๑ คือ พรรครวมพลังฟ้าขาวดาวแปดแฉก นางสาวภัทราพร บรรทัดจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ เป็นหัวหน้าทีมและเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]