โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 => รับสมัคร วันที่ 24 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 => รับสมัคร วันที่ 24 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 => รับสมัคร วันที่ 24 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 => รับสมัคร วันที่ 24 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (รับได้ที่โรงเรียน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :: โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โทร 056-438026 เว็บไซต์ www.huaikrot.ac.th อีเมล์ huaikrot@huaikrot.ac.th และช่องทางแฟนเพจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]