การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหารของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา การพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]