งานเกษียณอายุราชการ ปี2563 คุณครูวัฒนา สุนิมิตร

วันที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี2563 คุณครูวัฒนา สุนิมิตร