หน้าแรก

Slider
Slider

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!